มาตรฐาน ITA

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O21 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O23 - ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่
O24 - การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ
O25 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตวจ
O26 - แผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและการรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
O27 - คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
O28 - แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี และผลการดำเนินการตามแผนฯ
O29 - การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค การเก็บของกลาง และสำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร