ข้อมูลผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรมหาสารคาม

พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม
ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม

พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน
รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม

พ.ต.อ.พิชิต ดียา
รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม

พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์
รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม

พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล
รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม

พ.ต.อ.นพ นรชาญ
รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม

พ.ต.อ.อัครวินต์ สุคนธวิท
รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม